Ideaamo sopii sinulle, kun haluat...

Mitä valmennus sisältää?

Uuden oppimisen edellytys on kyky itsereflektioon, arviointitaitoon siitä, mitä opittu tarkoittaa juuri minulle. Uudet taidot vaativat vanhojen taitojen päivitystä tai vanhan tavan hylkäämista. Itselle ja toiminnalle haitalliset vanhentuneet ajatukset, tulkinnat, käyttäytymismallit saavat siirtyä uuden myötä romukoppaan. Valmennuksissa harjoitellaan konkreettisesti uusia taitoja tekemällä. Valmennettavat viritetään hyödyntämällä visuaalisia, symbolisia, numereellisia ja kinesteettisiä elementtejä. Molempia aivopuoliskoja herätetään uudella tavalla ja alitajunta aktivoidaan luovaksi sekä itsensä että muiden ihmisten ymmärtämiseen. Uusien taitojen avulla oppii läsnäoloa, arvioimaan omaa vireystilaa ja vaikuttamaan siihen, pysähtymään ennen kuin reagoi. Olennainen opeteltava taito on kyky asettua vastarooliin sekä taito katsoa tilannetta etäämmältä, peilistä. Valmennuksessa oppii uusia tapoja reagoida ja ymmärryksen taitoja, joiden avulla voi itsestä käsin vaikuttaa tilanteisiin ja tuloksiin. Taitojen avain on simulaatio. Mahdollisuus tarkastella menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa sekä vuorovaikutustilanteita erilaisista näkökulmista eläen hetket kuin rinnakkaistodellisuudessa: kun valitsen ja teen näin, todellisuus näyttää ja tuntuu tältä, valinnat johtavat tähän.

Katso valmennukset

Käsitys lähtee kohtaamisesta, tosiasioiden tunnistamisesta, asioiden näkyväksi tekemisestä. Omat ajatukset tuottavat jatkuvalla syötöllä tulkintoja, joita mieli pitää totuutena. Ensimmäinen huomio on se, että omat tulkinnat eivät ole koko totuus. Ja, että tulkintoja voi pysähtyä miettimään ennen reagointia. Kokonaisuuden käsittämiseen tarvitaan useita näkökulmia. Valmennukset antavat mahdollisuuden hypätä hyvin erilaisiin rooleihin, jokainen rooli opettaa uutta ja avartaa käsitystä isommasta kokonaisuudesta. Syvällisen käsityksen kaava: pysähtyminen näyttää ajatukset, ääneen sanominen tuo ymmärryksen tulkintoihin ja ryhmä näyttää uudet näkökulmat. Ja yhtäkkiä uudet asiat ovat mahdollisia!

Katso valmennukset

Tieto auttaa ymmärtämään ja integroimaan kohdattuja käsityksiä. Tiedon avulla voimme ennakoida tulevaa ja arvioida toimiemme vaikutusta. Valmennuksien lähestymistavan tietopohja on ryhmäpsykoterapian isän Jacob L. Morenon elämäntyö ja käyttöteoria rooleista, kohtaamisesta, spontaaniudesta ja luovuudesta. Psykodraama kuvaa yläkäsitteenä Morenon elämäntyölle pohjautuvaa, morenolaiseksi kutsuttua teoriaa ja menetelmiä. Käytäntöön sovellettavaa tietoa hyödynnettään kognitiivisen käyttäytymisteorian, kehityspsykologian, osallistavan tuotekehityksen, pedagogiikan, viestinnän, innovaatioteorian ja luovuusteorioiden aloilta.

Katso valmennukset

Kaiken eteenpäin vievän toiminnan taustalla on selkeät tavoitteet. Oli kyse sitten omasta elämästä, yhteisestä hankkeesta tai yritystoiminnassa. Valmennuksen päämääränä on tunnistaa ja kirjata sisältäpäin lähtevät tavoitteet ympäristö ja tilanne huomioiden. Tavoitteet nousevat oman tutkittavan tilanteen käsittämisestä, uusien taitojen ja tietojen yhdistämisestä konkreettiseksi suunnitelmaksi. Tavoitteita ohjaa ymmärrys kokonaistilanteesta ja omista arvoista. Tavoitteiden kautta valmennuksen jälkeiset askeleet on konkreettisia ja valmennuksen opit jäävät elämään jokapäiväiseen elämään.

Katso valmennukset

Jotta asetetut tavoitteet ja tarvittavat muutokset on mahdollista tehdä, tarvitaan selkeät eteenpäin vievät välineet. Valmennuksessa keskeisinä välineinä käytetään ryhmäyttävää parityöskentelyä, ryhmätyöfasilitointia, osallistavan tuotekehityksen elementtejä, visuaalisia ja symbolisia menetelmiä, tilannetta kirkastavaa sosiometriaa, psykodraamaa ja sosiodraamaa. Välineitä ovat sekä valmennuksessa käytettävät menetelmät, jotka harjaannuttavat omaa toimintaa eteenpäinvieväksi että valmennuskohtainen ymmärrys kotiin mukaanotettavaksi. Käytettävät välineet ja menetelmät valikoituvat valmennuksen tavoitteiden mukaisesti. Perinteisestä poikkeavat metodit tarjoavat sinulle aktiivisen roolin valmennuksessa – ne haastavat pohtimaan ja työstämään muutosta itse. Valmentajan roolina on tehdä tilaa rutiinien keskelle, havahtumiselle.

Katso valmennukset

Ihmisen elämän merkitys avautuu yhdessä toisten kanssa. Toiset ihmiset ovat peilejä, joiden avulla omaa toimintaa, rooleja, ideoita ja tavoitteita voi peilata. Valmennusryhmä on antaa harjoittelulle tukevan kaikupohjan. Ryhmän roolina on tuoda kukin tilanne realistisesti näkyväksi; auttaa ihmistä tuomaan asiat todellisuuteen, näkyville. Ryhmä on pienoismalli isommasta yhteisöstä: sen sisällä voi testata ajatuksiaan ja ideoitaan, saada näkemyksilleen vastakaikua ja kenties juuri sitä tukea, jota koskaan ennen ei ole juuri sellaisena saanut kuin olisi tarvinnut. Ryhmästä muodostuu niin tärkeä tuki ja ja verkosto kuin ryhmäläiset haluavat. Ryhmä saa ja voi jatkaa elämäänsä valmennuksen jälkeen. Ryhmäläisistä voi tulla toinen toistensa tukijoita tai vaikka yhteistyökumppaneita, jälleenmyyjiä, asiakkaita ja sparraajia. Kussakin valmennuksessa ryhmä saa verkostoitumiseen ja jatkotyöskentelyyn eväät. Loppu on ryhmästä ja ryhmäläisten tavoitteista ja tahtotilasta kiinni.

Katso valmennukset

Tietoja Ideaamosta

Mapu Narvisen lähestymistapa valmennuksessa on morenolaiset menetelmät yhdistettynä osallistaviin tuotekehityksen työkaluihin, jotka yhdessä tarjoavat osallistujille aktiivisen roolin -ne haastavat pohtimaan ja työstämään muutosta itse. Valmentajan tehtävä on fasilitoida ryhmä ja yksilö kohti oivallusta tekemisen ja kokeilemisen kautta. Valmentajan roolina on tehdä tilaa rutiinien keskelle, omien toimintatapojen ja roolien ymmärtämiseen ja uuden toimintatavan kehittämiseen. Morenolaiset menetelmät on todettu käytännössä toimiviksi kun halutaan saada aikaan rakentavia muutoksia henkilöiden toiminnassa. Tuotekehitystyökalujen avulla tuodaan konkreettisia välineitä visoiden toteuttamiseen käytännössä.

Avainsanat: ryhmä, fasilitointi, roolitaidot, palvelumuotoilu, asiakasymmärrys, asiakaslähtöisyys, morenolaiset menetelmät, palveluyhteiskunta, oman osaamisen tunnistaminen, läsnäolo, simulaatiovalmennus, luovuus, innovatiivisuus, kehittäminen, palveluinnovaatiot, urasuunittelu, osaamisen tuotteistaminen, vuorovaikutustaidot, myyntitaidot,  kokemuksellinen oppiminen, kokemuksellinen suunnittelu, ryhmätyötaidot, yhdessä oppiminen, yhdessä kehittäminen ,asiakaspalvelutaito, itsensä johtaminen, oivalluttaminen, osallistava suunnittelu, asiakaslupaus, esiintymistaito, palvelukokemus, vertaismentorointi, ryhmäkehittäminen, palvelupolku,verkostoituminen